KAYNAK

Halk arasında pek bilinmeyen tapu kütüğüne ölünceye kadar bakma akdi hakkında bazı bilgiler vermek istiyorum.

Vatandaşlarımızın artık günümüzün teknolojisi ile her geçen gün daha kolay erişmesi gereken bilgilere erişebilmektedir.

Günümüzün şartlarında her cep telefonunda internetin olmasının avantajlarını yaşıyoruz.

Bazı vatandaşlarımız vefat etmeden önce gayrimenkullerini yakınlarının üzerine vermesi ile beraber kendilerine bakılmadığı, mağdur olduğu dönem dönem görülmektedir.

Bu tarz mağduriyetlerin oluşmamışı için ölünceye kadar bakma akdi kanunlarımızın nezdince vatandaşlarımız güven altına alınmıştır.

Ölünceye kadar bakma akdi.

Tapu işlemleri (akitli)

Bir taşınmaz malın mülkiyetinin devri karşılığında bir kimsenin diğer birini ölünceye kadar bakıp görüp gözetmeyi taahhüt etmesidir.

Ölünceye kadar bakma akdi tapu sicil müdürlüğünde resmi senet şeklinde yapılabilir. Bunun yanında noterde ve sulh hâkimi huzurunda da yapılabilir. Noter veya sulh hâkimi huzurunda yapılmış ise tapu sicil müdürlüğünde tekrar resmi senet düzenlemeye gerek yoktur. Akitsiz işlemler bölümünde izah edildiği üzere tescil istem belgesi düzenlenir.

Akdin konusu olan taşınmaz malın mutlaka kendisine bakılacak olana ait olması gerekmez. Üçüncü bir kimseye de ait olabilir. Bu halde resmi senede onun da imzasının alınması şarttır. Bakım borçlusu veya alacaklısının birden çok kişi olması mümkündür.

Tüzel kişiler de bakım borçlusu olabilir.

Ölünceye kadar bakma akdinde taşınmaz malını temlik edenin kanuni ipotek tesis etme hakkı vardır. Bu kanuni ipotek resmi senedinin içerisinde yazılabileceği gibi işlem tarihinden itibaren üç ay içinde tesis edilebilir.

Kanuni ipotek karşı tarafın kabul edeceği değer üzerinden, kabul etmezse mahkemece tayin edilecek bedel üzerinden tesis edilebilir. Ancak bakım alacaklısı resmi senette yazılı taşınmazın harca esas değeri üzerinden kanuni ipotek tesisini isterse karşı tarafın iznine veya mahkeme kararına gerek yoktur.

Ölünceye kadar bakma akdine istinaden edinilen taşınmaz malın başkalarına devrinde bir sakınca yoktur.

İstenen belgeler;

1) İşleme konu taşınmaz mala ait, tapu senedi, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirtir belge veya malikin sözlü beyanı,

2) Tarafların fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya avukat kimliği ile vesikalık fotoğrafları, T.C. kimlik ve vergi numarası,

3) İşlem taraflarında temsilci sıfatıyla katılan var ise, temsile ilişkin belge.

İşlemin mali yönü

1) Taşınmaz malların ölünceye kadar bakma akdine dayanarak devir ve iktisabında 492 sayılı harçlar kanuna ekli (4) sayılı tarifenin 20/a pozisyonu uyarınca, taşınmaz malın genel beyan döneminde beyan edilen değerinden (diğer yıllarda bir önceki senenin emlak vergisi değerine her yıl vergi usul kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranı uygulanarak bulunacak değerden) az olmamak üzere beyan edilen değeri üzerinden, bakım borçlusu ve bakım alacaklısından binde 15 oranında tapu harcı tahsil edilir.

2) Ayrıca, kanuni ipotek tesisi talebinde bulunulur ise; teminat gösterilecek miktar üzerinden binde 3,6 oranında harç ve binde 7,5 oranında damga vergisi tahsil edilir.

3) Taşınmaz malın varsa veraset ve intikal vergisi ile vakıf taviz bedeli ilişiği kestirilir.

4) Döner sermaye işletmesince belirlenen tarifeye göre ücret tahsil edilir.